සාපෙළ සමත් ඔබට රැකියාවක් – ඉහළ වැටුප් සහිතය.

මහනුවර පිහිටි ප්‍රසිද්ධ මූල්‍ය ආයතනයක් සදහා ඉතා ඉක්මනින් සේවක සේවිකාවන් බදවා ගනු ලැබේ. මෙය ස්ථිර හා ඉහළ වැටුප් සහිත වන අතර වයස අවුරුදු 18 -50 අතර ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කළ හැකිය. නමුත් ඔබ අ.පො.ස සාපෙළ ගණිතය විෂය සමත් වී තිබීම අනිවාර්‍ය වේ.

ඉහත රැකියාව සදහා අයදුම් කිරීමට ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ නම් මෙම ඊමේල් ලිපිනයට ඔබේ CV එකක් යොමු කරන්න: ishara5501@yahoo.com

2 Comments Add yours

 1. kalekata passe neda

  Like

  1. Crazyish says:

   Ow…aluthin post tikk lynn oni

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s